bg

2016-2017 г.

 

За трета поредна година Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на фондация „Америка за България“, и в партньорство с 16 неправителствени организации (НПО) ще осъществи проект „Готови за училище“ и през учебната 2016-2017 г. По проекта ще се покриват такси за посещение на детска градина на деца от уязвими общности на възраст от 4 до 6 години. Очакваният ефект от изпълнението на тази мярка е увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини. В следствие на това, тези деца ще подобрят познавателните си и социални умения. Тези подобрени умения ще повишат тяхната училищна готовност, което ще увеличи шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще. В общ план, подобренията в учебните резултати и резултатите на пазара на труда ще помогнат за намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в България.

Клубът на НСО ще продължи да работи с детските градини в Омуртаг, Камбурово, Върбица, Велики Преслав и Търговище.

Въпреки усилията на гражданския сектор и родителската общност, в края на месец юли, 2016 г. Общинския съвет  в Търговище гласува промяна в Наредбата за местните данъци и такси, вкл. и за ВРЪЩАНЕТО НА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА.

 

 

2015-2016 г.

 

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ“

Клубът на НСО продължава работата си по проект „Готови за училище” и през новата учебна 2015- 2016 година. Детските градини, където се осъществяват дейностите са в с. Камбурово, гр. Омуртаг, с. Ценово, обл. Русе, градовете Върбица и Велики Преслав, обл. Шумен.

През месеца на малчуганите там бяха предоставени учебни помагала, флумастри, моливи и др. занимателни материали дарени от издателствата „Анубис” и „Булвест”, както и от фирма „Кохинор”.

Между 25 и 27 ноември изпълнителният директор на Клуба на НСО г-жа Невена Маджарова (вляво) взе участие в работна среща- обмяна на опит, на която присъстваха представители от всички организации в България, работещи по проекта.

„Изключително ценни бяха представените иновативни практики за достъпно ранно образование, представени от различни организации, както и обучението по застъпничество в името на достъпно ранно образование,” коментира г-жа Маджарова.

Г-жа Венета Арабска (вдясно), родител от Търговище, представи в рамките на панел „Общини- пионери в достъпност на ранното образование” постигнатият успех за отпадане на таксите в детските градини в Търговище.

„Изключително полезна беше и работата по групи за изработване на план за партньорство с бизнеса в името на ранното образование”, допълни г-жа Маджарова.

 

 

Официален старт на проект „Готови за училище 2014 – 2015 г.“

Фондация „Тръст за социална алтернатива“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и в сътрудничество със Световната банка, ще даде старт на проект „Готови за училище 2014-2015 г.“ на 30 юни 2014 г. от 11:00 ч. в хотел „Шератон“, зала „Сердика“. Проектът цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Ще бъдат обхванати общо 6000 деца от уязвими общности на възраст между 3 и 5 години. Дейностите ще бъдат осъществени с помощта на 23 неправителствени организации - партньори по проекта, и с институционалната подкрепа на общините и детските градини в 240 населени места в България. 

През последните седем години България отбелязва напредък в областта на ранното детско образование. Налице е увеличение на посещаемостта в детските градини от 73% до 83,6%. Въпреки това, само 40% от децата от найуязвимите общности, особено от ромската общност, посещават детска градина. Смята се, че именно това са децата, за които ранното образование може да има живото-определящ ефект.  

„Стратегически фонд за оценка на въздействието“ (Strategic Impact Evaluation Fund – мулти-донорски доверителен фонд към Световната банка), в сътрудничество с изследователския институт „Лаборатория за борба с бедността“ (Poverty Action Lab) към Масачузецкия технологичен институт, и с подкрепа от фондация „Институт отворено общество“ – София ще извършат оценката на въздействието на проекта чрез рандомизирано контролирано проучване, с помощта на което ще се определи кои подходи по проекта на фондация „Тръст за социална алтернатива“ са най-подходящи за насърчаване на посещаемостта в детските градини и ранното образование като цяло. 

Официалното откриване на проекта ще съвпадне с публична лотария, с която ще се разпределят следните програмни интервенции към всяка от участващите уязвими общности (населени места): безплатно образование, безплатно образование и ваучер за храна, или контролна група. В четири от 240-те населени места програмата стартира пилотно през 2013-2014 г. Интервенции ще бъдат предложени на не повече от 25 деца на възраст между 3 и 5 години във всяко населено място, като последните са избрани предварително. Половината от населените места ще участват и в интервенция, включваща работа с родители посредством серия от информационни срещи, на които ще се обсъждат ползите от ранното образование. Целта е да се изпита и оцени всяка от интервенциите, за да се установи кой е най-успешния и икономически ефективен начин за увеличаване записването и редовната посещаемост на децата в детска градина. 

Подборът на случаен принцип гарантира, че всяко от участващите населени места има еднакъв шанс да получи някоя от интервенциите по проекта. Сравнявайки участието в детска градина и ранното образование сред общностите, екипът, отговорен за изготвяне на оценка на въздействието, ще може да установи кой от методите е най-успешен. За да гарантира прозрачността на подбора и да спомогне за по-доброто разбиране за дизайна и оценката на въздействието, лотарията ще се проведе в присъствието на нотариус и поканени представители на Министерство на образованието и науката (МОН), Регионалните инспекторати по образованието към МОН, Световната банка, чуждестранни дипломатически мисии, неправителствения сектор, Националното сдружение на общините в Република България и медии. 

Доказано е, че участието в ранното образование на бедни деца и такива в неравностойно положение оказва значително и дългосрочно влияние върху техните образователни резултати и начин на живот. Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има и икономическа полза от изравняването на образователните възможности, тъй като непривилегирования човешки потенциал обременява икономиката с работна ръка, която не е подготвена да се конкурира в условията на глобална надпревара. Всъщност, Хекман и други учени твърдят, че всеки долар, инвестиран във висококачествено ранно образование произвежда 7-10% възвращаемост на година.

 

ПРОЕКТ „ Подкрепа за по-добро здраве и образование“

На 6 януари, 2016 г. Изпълнителния директор на Клуба на НСО—Търговище подписа заедно с Директора на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ Сара Перин ДОГОВОР за изпълнението на проект "Подкрепа за по-добро здраве и образование". Той е с продължителност 18 месеца и е на обща стойност 73 192 лева.  Дейностите ще се реализират в град Търговище и селата Голямо Ново, Подгорица и Давидово. Ще бъде проследена бременността от АГ специалист на 25 здравно неосигурени жени, а след раждането на детето акушерка ще подпомага майките в продължение на 6 месеца. Успоредно с индивидуалната подкрепа ще проведем Училище за бременни и Училище за родители, в които освен неосигурени, могат да се включат и други жени от населените места. За своевременно установяване на заболявания ще проведем скрининг на всички деца до 7 години, а педагог ще работи със семействата за ранното включване на децата в образователната система. Основната цел на проекта е да приложим иновативен подход за подкрепа на семейства от ромската общност, съчетаващ социални, здравни и образователни услуги, предоставяни в семейна среда от екипи, включващи специалисти от различните области и представители на местната общност.  В резултат на прилагането на този подход искаме:

- Децата от 0 до 7 години да получат по-добри комплексни грижи от най-ранна възраст, за да могат да растат здрави и да се развиват съобразно индивидуалните си качества;

- Родителите /майки и бащи/ да получат знания и придобият умения, които да им помогнат да изпълняват по-добре родителските си отговорности;

- Да променим съществуващите нагласи в общността по отношение ролята на родителите в процеса на възпитанието на децата;

- Да „заместим“ отсъствието на държавата в осигуряването на основни права на част от българските граждани /гарантирани от Конституцията на страната/ по отношение достъпа до здравни, социални и образователни услуги;

За да постигнем тези цели ще сформираме мултидисциплинарен екип, включващ социален работник, медицински специалисти, местни общностни медиатори. В обучителния екип ще има педагог, психолог, лекари, представители на Регионална здравна инспекция. Ръководител на проекта е Невена Маджарова, а социален работник – Камелия Ковачева.

Пътуваща библиотека на играчките ще радва повече деца в Търговище

Какво обединява едни на пръв поглед различни места като детска яслена група, детско отделение на болница и читалище на село? Всяко едно от тези места се посещава от деца, които имат нужда да бъдат стимулирани и подкрепяни в развитието си чрез най-естествената за тях дейност – играта.

Чрез новия ни съвместен проект "Пътуваща библиотека: Играчки и музика в действие", Фондация за децата в риск по света (ФДРС) и Клуба на НСО – Търговище, искаме да предоставим възможност на тези деца да се потопят във вълшебния свят на играта и чрез нея да общуват пълноценно с връстниците и родителите си, да се развиват и забавляват.

“Пътуваща библиотека: Играчки и музика в действие” е продължение на проект “Мобилен подход към Библиотека на играчките”, изпълняван съвместно от ФДРС и Клуб на НСО - Търговище и финансиран от в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целта на проект “Мобилен подход към Библиотека на играчките” бе подкрепa за детското развитие и насърчаване връзката родител-дете за уязвимите деца и семейства от изолирани населени места чрез осигуряване на достъп до програмата “Библиотека на играчките”.

След вдъхновяващите резултати от проекта през ноември 2015 г., ФДРС и Клубът на НСО решиха, че е необходимо неговото продължение за надграждане на постигнатото с цел създаване на цялостен модел за мобилна работа, който да съответства и да бъде приложим и на други места. Чрез настоящия проект програмата достига до деца от маргинализирани общности в изолирани населени места, деца, които по здравословни причини са временно отделени от обичайната си среда, както и подпомага адаптацията в процеса на преход от детска ясла към детска градина. Обхващането на нови целеви групи дава възможност на повече професионалисти работещи с деца да повишат разбирането си за значението на играта и да обогатят практиките си. Дейностите по проекта ще се извършват на три места:

- Читалището в с. Давидово като притегателен център за местната общност

- Детското отделение на МБАЛ Търговище, където най-малките пациенти получават здравна грижа и емоционална подкрепа

- Детската яслена група към ОДЗ „Пчелица“, където малките пчелички опознават света.

На всяко от местата, ФДРС и Клуб на НСО целят да създадат сигурна и спокойна среда, близка до обичайната за децата, позволяваща им да се потопят в света на играта и така да развиват уменията си. В читалището в с. Давидово активно ще се включват родители в групи за игра за насърчаване връзката родител-дете и повишаване знанията на родителите за детското развитие и ролята на играта. В детското отделение на болницата, децата ще имат възможност да се разсеят от болничната среда и да се забавляват, което ще подпомогне процеса на тяхното възстановяване, а чрез заниманията в детската ясла ще се разшири кръгозорът на децата и ще се улесни преходът към детска градина.

Освен изпълнението на програма „Библиотека на играчките", в проекта ще бъде включена още една от програмите на Фондация за децата в риск по света – Музика в действие, която също подкрепя детското развитие и връзката родител-дете чрез структурирани игрови сесии. Двете програми са част от подхода Element of Play® на Worldwide Orphans Foundation (WWO). Той представлява съвкупност от интегрирани програми, подкрепящи детското развитие чрез игра.

Чрез прилагането на мобилния подход в различни контексти в региона на Търговище, ФДРС и Клуб на НСО се стремят да създадат работещ модел за успешното приложение на мобилната услуга в други населени места в България.